"Journalist i praktik" / Øvelser til bogen / Kapitel 10. Øvelse 1

Kapitel 10. Øvelse 1

At give og modtage feedback

Denne øvelse er bedst, hvis den kombineres med den almindelige produktion af historier i et journalistisk håndværksfag, så de studerende får og giver feedback på noget, som de helt aktuelt er i gang med. Øvelsen kan gennemføres før og under praktik.

Formål med øvelsen
 • At de studerende trænes i at give og modtage feedback.
 • At de studerende bliver bevidste om begreberne summativ og formativ feedback – og bliver i stand til at reflektere over fordele og ulemper ved de to former for feedback.
 • At de studerende bliver bevidste om, hvordan feedback kan påvirke den enkeltes arbejdsglæde.
Opbygning af øvelsen
Underviseren introducerer til de to former for feedback, summativ og formativ feedback, og giver konkrete eksempler på, hvordan de to typer adskiller sig fra hinanden.
Derefter tager øvelsen udgangspunkt i en række produkter, som de studerende selv har skabt – fx de studerendes egne tekster eller udsendelser. Meget gerne produkter, som er skabt i forbindelse med konkrete opgaver i et journalistisk håndværksfag.

De studerende skal nu to og to give feedback på hinandens produkter. Den ene af de to skal give summativ feedback, og den anden skal give formativ feedback. På baggrund af disse samtaler diskuteres i plenum fordele og ulemper ved de to forskellige metoder, og man kan tale nærmere om, hvordan de studerende oplever de to typer af feedback.
 
Underviseren kan sideløbende med denne fælles diskussionen bruge tavlen som en huskeseddel, hvor alle de karakteristika og følelser, som de studerende beskriver omkring de to typer feedback, skrives op. Efter alle fremlæggelserne vil man have lavet en fælles liste med ting, man skal være opmærksom på, når man giver feedback.

Køreplan
 • I skal nu to og to give feedback på hinandens produkt.
 • Inden I kigger nærmere på produktet skal I uddelegere disse opgaver mellem jer: En af jeg skal give summativ feedback på det produkt, vedkommende skal kommentere, og den anden skal give formativ feedback på det produkt, han eller hun skal kommentere.
 • Brug nu tid på at læse, se eller lytte til din medstuderendes produkt og til at forberede en grundig feedback på dette produkt. Husk at du enten skal give summativ eller formativ feedback.
  Overvej: Hvad vil du sige i feedbacken? Hvordan vil du sige det? Og hvorfor?
 • Giv feedback til din medstuderende og modtag selv feedback.
 • Diskuter parvis:
  • Hvad er fordelene og ulemperne ved disse to typer af feedback?
  • Hvordan føltes det at få henholdsvis summativ eller formativ feedback?
  • Hvad fungerede godt? Hvad manglede I?
  • Hvad er vigtigt for jer, når I får feedback på jeres egne produkter?
 • Derefter diskuteres de samme spørgsmål i plenum, og underviser kan som nævnt bruge tavlen som opsamling på pointer og gode råd.
Materiale
De studerendes produkter skal være tilgængelige – på fx papir, tablet eller andet.