"Journalist i praktik" / Øvelser til bogen / Kapitel 6. Øvelse 1

Kapitel 6. Øvelse 1

At sætte læringsmål for praktikperioden

Denne øvelse kan bruges både, før, under og efter praktiktiden.

Formål med øvelsen
  • At understøtte de studerendes viden om og evne til at analysere egen læring via teorier om læring – i dette tilfælde at anvende Vygotskys model med de tre indlæringszoner.
  • At gøre de studerende opmærksomme på, hvor vigtigt der er at have mål for egen læring og træne dem i at opsætte disse mål –her specifikt for praktikperioden.
  • At skabe et fundament for udviklingen af individuelle uddannelsesplaner i praktikperioden.
  • At træne de studerende i at analysere og reflektere over egen læring.
Opbygning af øvelsen
Med udgangspunkt i Vygotskys model med de tre læringszoner skal de studerende, først enkeltvis og senere i grupper, overveje og diskutere deres egne og andres mål for egen læring: Hvad er de gode til, og hvad vil de gerne blive bedre til? Hvordan kan de blive det?

Inden denne diskussion vil det være en fordel at bede de studerende læse om læring og modellerne omkring læring i grundbogen Journalistik i praktik.
 
Denne øvelse kan bruges i undervisningen, inden de studerende starter i praktik, for at spore dem ind på at være opmærksomme på og tage ansvar for deres egen læring (link til den side til undervisere).
Øvelsen kan imidlertid også placeres undervejs i praktikken, hvor de studerende er tilbage på uddannelsesinstitutionen til midtvejsmøder, og endelig kan den også placeres efter praktikperioden og dermed fungere som en evaluering af praktikken og til at kigge fremad mod resten af uddannelsen og måske også den første ansættelse efter endt uddannelse.

Det er vigtigt at gøre de studerende opmærksomme på, at denne model også kan anvendes i samarbejde med chefer og praktikantvejledere i praktikperioden (link) og bl.a. kan tjene som udgangspunkt for fastlæggelse af mål i de individuelle uddannelsesplaner (link).(Vygotsky 1978, 1981)


Køreplan
  • Lade praktikanterne enkeltvis udfylde Vygotskys model.
    • Hvad kan du? Hvilke ting føler du, at du har rigtig godt styr på?
    • Hvad vil du gerne lære i løbet af den næste periode? Hvorfor nævner du netop disse ting?
    • Hvad skal der til for, at du kan lære dette? Hvad skal du selv gøre? Hvad har du brug for, at andre gør (fx praktiksted, uddannelsesinstitution)?
    • Hvilke mål har du for fremtiden? Hvad vil du gerne engang være rigtig god til?
  • Fortæl nu i grupper om jeres individuelle udfyldninger af modellen.
    Begrund, hvorfor I har skrevet, hvad I har.
    • Diskuter også: Er der væsentlige ligheder og forskelle mellem jeres modeller? Hvad er det mon et udtryk for?
    • Er nogle i gruppen blevet inspireret til at udfylde modellen anderledes efter jeres snak? Uddyb hvordan og hvorfor.
    • Hvordan var det at udfylde modellen? Giver det mening for jer?
    • Hvad kan modellen bruges til ? Af jer? I praktikperioden? På uddannelsesinstitutionen? På en fremtidig arbejdsplads?
  • Alle studerende arbejder igen enkeltvis med deres individuelle planer og føjer til og skriver om. Læg specielt vægt på at overveje og formulere:
    • Hvilken udvikling og læring ønsker du at fokusere på i den nære fremtid?
    • Og hvad er fokusområderne for hele praktikperioden?
    • Hvilke konkrete mål har du for den nærmeste periode og på længere sigt? Formuler meget gerne både faglige og personlig mål.
    • Hvordan arbejder du hen imod at nå disse mål? Hvad vil du helt konkret gøre? Hvad har du brug for støtte til? Fx fra redaktør, praktikantvejleder eller andre.
  • Til slut diskuteres modellen, udfyldningen af den og dens anvendelighed i plenum.
Materiale
En A4-ark med kopi af Vygotskys model.