Underviser / Teori og praksis

Relationen mellem teori og praksis

Både på uddannelsesinstitutionen, på praktikstedet og før og efter praktikperioden fylder diskussionen omkring relationen mellem teori og praksis typisk en hel del.
 
For undervisere er det konstant relevant, for de studerende bliver det typisk yderst relevant i forbindelse med praktikperioden, og når praktikopgaven skal udformes. Derfor diskuterer vi her på et lidt mere overordnet niveau relationen mellem teori og praksis – og praktikerens refleksion.

Traditionelt har man i en lang række uddannelser diskuteret relationen mellem teori og praksis, mellem uddannelsesinstitutionerne og praktikstederne. Journalistuddannelsen og den tilhørende praktikperiode har også været en del af denne diskussion. Og som vi også forklarer på denne hjemmeside, så er der forskel på de to læringsmiljøer, og som journaliststuderende er man udsat for en dobbelt professionel socialisering.

Set fra vores perspektiv giver det imidlertid ingen mening overhovedet at diskutere, hvad der er bedst af de to ting – teori eller praksis – eller hvad der bør komme først. Vores pointe er, at det er samspillet mellem teori og praksis, der er det vigtige.

Fordi de studerende stifter indgående kendskab med to så forskellige læringsmiljøer, bliver det også muligt for dem at reflektere over forskelle og ligheder mellem de to. Målet for de journaliststuderende må være at blive reflekterende praktikere (Schön 1983), som kan analysere, begrunde, reflektere over og diskutere deres egen praksis – og bruge denne refleksion og diskussion til at forbedre egen praksis.

Teori og praksis kombineres
Praktikperioden og deltagelsen i praksis og den dertilhørende praksisviden bliver kvalificeret ved, at disse erfaringer og denne viden bliver diskuteret i relation til relevant teori. På denne måde får praktikanterne både erfaringsviden, via deltagelsen i praksis på redaktionerne, og teoretisk viden, via deltagelse i praksis i uddannelsesinstitutionen.
 
Teorierne tilbyder begreber og kategorier, som kan bruges til at analysere, kategorisere og diskutere de mange forskelligartede erfaringer fra praksis, og samtidig kan praksis informere teorierne og give anledning til diskussion af teoriernes styrker og svagheder.

Teori skal kombineres med erfaringer fra, analyse af og refleksion over praksis, mhp. at de studerende udvikler en analytisk tankegang i forhold til professionen journalist og ift. den professionelle praksis i medieorganisationerne.
 
Teorierne skal ses som en værktøjskasse fyldt med analyse- og refleksionsredskaber, som de studerende kan bruge i bestræbelserne på at forstå praksis i medieorganisationerne, men også til at reflektere over praksis, begrunde handle- og tænkemåder, stille spørgsmålstegn ved handlinger og praksis og forholde sig kritisk til både egen og andres praksis og dermed blive reflekterende praktikere.

At reflektere over egen praksis
At lære fra praksis forudsætter, at praktikanterne har mål for deres praksis og er i stand til at observere, analysere og reflektere over både egen og andres praksis.
 
Det er på basis af disse refleksioner, at praktikanten kan ændre og forbedre sin praksis og blive opmærksom på nye handle- og tænkemåder, som kan være mere hensigtsmæssige.
 
Dette er er fortløbende proces, som ikke ender, når praktiktiden slutter. Derimod vil praktikanterne også efter endt uddannelse have meget brug for disse evner, for hele tiden at udvikle sig og blive endnu mere reflekterede og dermed dygtigere. Fundamentet for den kritiske distance til praksis skabes i løbet af de studerendes uddannelse, og her har både undervisere og praktikantvejledere et ansvar for at facilitere refleksive processer.

Læs også mere om, hvordan man analyserer en organisationskultur.
Forskel på uddannelse
og praktik
 
Der er store forskellige på uddannelse og praktik, og de studerende kan fx opleve "praksischok"