"Journalist i praktik" / Øvelser til bogen / Kapitel 4. Øvelse 2

Kapitel 4. Øvelse 2

Analyse af organisationskultur i medieorganisation

Denne øvelse er mest relevant i forbindelse med praktikperioden – eller hvis de studerende har været (eller skal) på et lidt længere besøg i en medieorganisation.

Denne øvelse ligner øvelse 1 en del, men her er fokus på organisationskultur i medieorganisationen.

Formål med øvelsen
 • At de studerende skal prøve at foretage en organisationsanalyse af en medieorganisation – og dermed anvende Scheins teori i forhold til den praksis, de er/bliver en del af i praktikperioden.
 • At de studerende skal få erfaringer med at lave organisationsanalyse – og blive opmærksomme på fordele og ulemper forbundet hermed.
 • At de studerende opøver evne til at analysere og reflektere over praksis og selvforståelser – både andres og egne.
Opbygning af øvelsen
Ligegyldigt om de studerende har været eller er i praktik, eller om de kun har været på besøg i en medieorganisation kan man bygge øvelsen således op:
 
De studerende skal enkeltvis foretage analyser af organisationskulturen i den medieorganisation de har været/er ansat i. De vælger selv, om de vil have et bestemt fokus for deres analyse. Dette gør det dog ofte nemmere at lave en undersøgelse at have et fokus.
 
Hvis flere studerende har været/er tilknyttet den samme medieorganisation, kan de med fordel diskutere deres observationer og analyser med hinanden. De studerende, som har være alene i forskellige organisationer, kan inddeles i grupper med hinanden.
 
De studerende diskuterer i grupperne deres analyser af artefakter, skueværdier og grundlæggende antagelser i medieorganisationerne.
Efter gruppediskussionerne kan man bruge tid på at de studerende – enkeltvis eller gruppevis – skal fremlægge deres analyser og/eller diskussioner for de andre studerende på holdet.
 
Hver gruppe får en post-it i A3-størrelse, så de kan bruge denne plakat til fastholdelse af deres pointer og som udgangspunkt for deres fremlæggelser.
 
Under oplægget kan de andre studerende og underviseren stille spørgsmål til oplægsholderne og kommentere. Og det er undervisers ansvar at holde fokus på såvel analysen som undersøgelsesmetoden og fordele og ulemper forbundet hermed. Man kan sideløbende med diskussionen bruge tavlen som en huskeseddel, hvor alle de gode råd, de studerende og underviser kommer frem til, skrives op. Efter alle fremlæggelserne vil man have lavet en fælles huskeliste med ting, man skal være opmærksom på, når man laver analyser af organisationskultur.

Køreplan
 • Intro: I skal nu analysere organisationskulturen på jeres praktiksted.
 • I skal analysere de tre niveauer i organisationskulturen: artefakter, skueværdier og grundlæggende antagelser. I skal specielt være opmærksomme på relationen mellem de tre niveauer, fx overensstemmelser/uoverensstemmelser.
 • Først skal I alle hver for sig overveje og skrive ned:
  • Hvad vil I lægge vægt på at analysere inden for de tre niveauer?
  • Vil I lægge fokus på et bestemt emne?
  • Hvilke data vil I tage udgangspunkt i og analysere på hvert niveau?
  • Tænk tilbage, beskriv artefakter og situationer (brug gerne din logbog).
 • Indsaml supplerende data, fx fra hjemmeside, og begynd at analysere.
 • I bliver nu inddelt i grupper: De som har været på samme praktiksted, kommer i samme gruppe. De som har været alene på et praktiksted kommer i en gruppe for sig.
 • Fremlæg dine analyser for gruppen: Fokuser i organisationsanalysen på ligheder og forskelle internt i de tre niveauer og mellem de tre niveauer.
 • Husk også at overveje selve metoden: Hvad var let/svært? Hvordan klarede du udfordringerne? Hvad har du brug for input til fra de andre gruppemedlemmer? Fremlæg analyserne for holdet – gruppevis eller enkeltvis
 • Præsenter de vigtigste pointer fra analysen samt de vigtigste diskussionspunkter fra jeres fælles drøftelse: Hvad var let/svært? Hvordan klarede I udfordringerne? Hvilke fordele/ulemper er knyttet til denne metode?
 • Sid igen alene og brug noget tid på at færdiggøre dine analyser.
Materiale
De studerende skal medbring deres logbog fra praktikperioden.
Internetadgang til praktikstedernes hjemmeside.